Initiating Channel  vs Payment Modes

S. NoPayment ModeINTINSMOBMBBATMBNKKSKAGTBSC
1CashNNNNNYYYV
2Internet BankingYYYYVNNNN
3Credit CardYYYYYYYYV
4Debit CardYYYYYYYYY
5Prepaid CardYYYY`YYYVY
6IMPSYYYYNYNYY
7NEFTYYYYYYNYY
8UPIYYYYNYNVV
9WalletYYVYNYYN.Y
10ASPSNNYNNYNYV
11Account TransferNNNNNYNNN.
12Bharat QRNNYYNYNYY
13LISSDNNYYNNNNN